انعطاف پذیری

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه انعطاف پذیری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت اقتضایی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
جامعه شناسی و تفاوتهای فرهنگی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
روانشناسی شخصیت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
رفتار سازمانی
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
انعطاف پذیری و انطباق پذیری
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان