هدایت ورهبری در سازمانها

سازمان امور مالیاتی کشور

هدایت ورهبری در سازمانهالیست کلاس های دسته بندی هدایت ورهبری در سازمانها مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هدایت و رهبری در سازمانها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان