هوش هیجانی

سازمان امور مالیاتی کشور

 هوش هیجانیلیست کلاس های دسته بندی هوش هیجانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان