مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

سازمان امور مالیاتی کشور

مبانی مدیریت و رهبری در سازمانلیست کلاس های دسته بندی مبانی مدیریت و رهبری در سازمان مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان