مدیریت استراتژیک سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت استراتژیک سازمانیلیست کلاس های دسته بندی مدیریت استراتژیک سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استراتژیک سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان