مدیریت بر مبنای هدف

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت بر مبنای هدف



لیست کلاس های دسته بندی مدیریت بر مبنای هدف مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت بر مبنای هدف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان