مدیریت استرس و تحمل ابهام

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت استرس و تحمل ابهاملیست کلاس های دسته بندی مدیریت استرس و تحمل ابهام مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استرس و تحمل ابهام
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان