مدیریت عملکرد

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت عملکردلیست کلاس های دسته بندی مدیریت عملکرد مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان