مدیریت استرس و کنترل خشم

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت استرس و کنترل خشملیست کلاس های دسته بندی مدیریت استرس و کنترل خشم مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استرس و کنترل خشم
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان