مدیریت تضاد بین فردی

سازمان امور مالیاتی کشور

مدیریت تضاد بین فردیلیست کلاس های دسته بندی مدیریت تضاد بین فردی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت تضاد بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان