فرهنگ سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور

فرهنگ سازمانیلیست کلاس های دسته بندی فرهنگ سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
فرهنگ سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان