نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور

نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانیلیست کلاس های دسته بندی نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان