نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور | تعهد و تعلق سازمانی | نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 180,000 تومان

نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی

  1. بهادر تروال: در بهبود نگرش موثر است


  2. حیدر جوانمرد: عالی