تعهد و تعلق سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه تعهد و تعلق سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
اخلاق حرفه ای
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
وفاداری و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
تعهد سازمانی و رضایت شغلی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
فرهنگ سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان