تفکر خلاق

سازمان امور مالیاتی کشور

تفکر خلاقلیست کلاس های دسته بندی تفکر خلاق مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر خلاق
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان