لیست کلاس های دوره روانشناسی مدیریت تغییر مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
روانشناسی مدیریت تغییر
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان