لیست کلاس های دوره تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان