لیست کلاس های دوره برنامه ریزی عملیاتی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
برنامه ریزی عملیاتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان