برنامه ریزی عملیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور | برنامه ریزی و هماهنگی | برنامه ریزی عملیاتی
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 150,000 تومان

برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ریزی عملیاتی

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.