برنامه ریزی و هماهنگی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه برنامه ریزی و هماهنگی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
برنامه ریزی و مدیریت پروژه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
برنامه ریزی عملیاتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مدیریت زمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
تکنیک های برنامه ریزی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان