برنامه ریزی عملیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور

برنامه ریزی عملیاتیلیست کلاس های دسته بندی برنامه ریزی عملیاتی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
برنامه ریزی عملیاتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان