لیست کلاس های دوره مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان