لیست کلاس های دوره زبان بدن و ارتباطات بین فردی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
زبان بدن و ارتباطات بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان