لیست کلاس های دوره کار تیمی و مهارتهای تیم سازی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان