کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

سازمان امور مالیاتی کشور | تیم و شبکه سازی | کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 300,000 تومان

کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

  1. حیدر جوانمرد: بسیار واضح توضیح میدهد سپاس