کار تیمی و مهارتهای تیم سازی

سازمان امور مالیاتی کشور

کار تیمی و مهارتهای تیم سازیلیست کلاس های دسته بندی کار تیمی و مهارتهای تیم سازی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان