لیست کلاس های دوره مدیریت مشارکتی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت مشارکتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان