لیست کلاس های دوره مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 380,000 تومان