آینده نگری و تفکر راهبردی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه آینده نگری و تفکر راهبردی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
سیاست گذاری و سیاست پژوهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تفکر استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
آینده نگاری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
آینده نگری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان