همت و سخت کوشی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه همت و سخت کوشی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
هدف گذاری و مدیریت اهداف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
اصول و تکنیک های بهره وری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
مدیریت استرس و تحمل ابهام
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
انگیزش و رقابت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
مدیریت عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان