صبر و بردباری

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه صبر و بردباری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت استرس و کنترل خشم
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
روانشناسی تفاوت های فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت تضاد فرهنگی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مثبت نگری و کاهش استرس
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان