مهارت ارتباطی

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه مهارت ارتباطی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
زبان بدن و ارتباطات بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
ارتباطات سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
ارتباط خلاق و اثربخش
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
روانشناسی ارتباطات
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان