تفکر تحلیلی و حل مسئله

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه تفکر تحلیلی و حل مسئله مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 380,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
تفکر سیستمی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
خلاقیت و حل مساله
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت تعارض
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان