مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

سازمان امور مالیاتی کشور

مدل ها و تکنیک های تصمیم گیریلیست کلاس های دسته بندی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 380,000 تومان