روانشناسی مدیریت تغییر

سازمان امور مالیاتی کشور

روانشناسی مدیریت تغییرلیست کلاس های دسته بندی روانشناسی مدیریت تغییر مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
روانشناسی مدیریت تغییر
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان