مسئولیت پذیری

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه مسئولیت پذیری مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
سازمانها و مسئولیت اجتماعی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
هدایت و رهبری در سازمانها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
توسعه پایدار و نقش افراد جامعه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
شهروندی سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان