هدف گرایی و هدایت عملکرد

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه هدف گرایی و هدایت عملکرد مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و ارزیابی عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت استراتژیک سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت استراتژیک منابع
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت بر مبنای هدف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
آزمون مجدد
تعیین نشده است
شروع دوره:
1403/01/01
روزهای برگزاری:

تعیین نشده است.

ساعات جلسات:

تعیین نشده است.

هزینه: 200,000 تومان