نوجویی و تفکر خلاق

سازمان امور مالیاتی کشورلیست کلاس های کارگروه نوجویی و تفکر خلاق مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
تفکر خلاق
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
روانشناسی مدیریت تغییر
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان