اساتید جهاد تهران

دوره های برگزار شده:
0
تعداد فراگیران:
0
مدرک تحصیلی:
مشخص نشده
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده: استاد دوره ی برگزار شده ندارد.
لیست کلاس های اساتید جهاد تهران
مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
سازمانها و مسئولیت اجتماعی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
هدایت و رهبری در سازمانها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
توسعه پایدار و نقش افراد جامعه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
شهروندی سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت تکریم ارباب رجوع
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
انعطاف پذیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
بهبود و شفافیت فرآیندها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
پاسخگویی واستاندارهای آن
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
سیاست گذاری و سیاست پژوهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تفکر استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
آینده نگاری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
توانمندسازی منابع انسانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
نظارت و کنترل در مدیریت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
سنجش و ارزیابی عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
اصول سرپرستی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و کنترل پروژه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت و ارزیابی عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت استراتژیک سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت استراتژیک منابع
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت بر مبنای هدف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
هدف گذاری و مدیریت اهداف
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
اصول و تکنیک های بهره وری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
مدیریت استرس و تحمل ابهام
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
انگیزش و رقابت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
مدیریت عملکرد
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
مدیریت استرس و کنترل خشم
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
هوش هیجانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مدیریت تضاد فرهنگی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مثبت نگری و کاهش استرس
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
زبان بدن و ارتباطات بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
ارتباطات سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
ارتباط خلاق و اثربخش
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
روانشناسی ارتباطات
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
فن نوشتن، بیان و گوش دادن فعال
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت مشارکتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
شبکه سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
مهارتهای نفوذ و تاثیرگذاری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدیریت تضاد بین فردی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 380,000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
تفکر سیستمی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
خلاقیت و حل مساله
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
مدیریت تعارض
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
اخلاق حرفه ای
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
وفاداری و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
تعهد سازمانی و رضایت شغلی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
فرهنگ سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 180,000 تومان
تفکر خلاق
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان
روانشناسی مدیریت تغییر
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
اصول و تکنیک ها و موانع خلاقیت
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
برنامه ریزی و مدیریت پروژه
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
برنامه ریزی عملیاتی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
مدیریت زمان
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 200,000 تومان
تکنیک های برنامه ریزی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان
اصول و مبانی برنامه ریزی و سازماندهی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 250,000 تومان
کار تیمی و مهارتهای تیم سازی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 300,000 تومان
آینده نگری
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 150,000 تومان